Thứ sáu, Ngày 09/12/2022

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

Đăng ngày: 09/12/2022 - Đường Quang Cắm

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
     
Cùng với sự lớn mạnh không ngừng của bệnh viện đến nay phòng Kế hoạch tổng hợp đã trở thành một trong các phòng chức năng quan trọng nhất của bệnh viện, tham mưu và giúp việc cho Ban Giám đốc trong nhiều mặt hoạt động chuyên môn.
Trong từng giai đoạn, phòng Kế hoạch tổng hợp đã có những thay đổi về cơ cấu, chức năng nhiệm vụ để đáp ứng nhu cầu phát triển của Bệnh viện. Với bối cảnh phát triển và hội nhập hiện nay, quản lý chất lượng bệnh viện là một yêu cầu cấp bách đặt ra cho các bệnh viện để có thể tồn tại, đứng vững và phát triển. Bên  cạnh  đó, việc  áp  dụng những  thành tựu  khoa  học  tiên tiến trong công tác khám, chữa bệnh cũng đem đến những thách thức mới cho công tác kế hoạch tổng hợp. Cán bộ phòng Kế hoạch tổng hợp không ngừng phải tăng cường năng lực về công tác quản lý mà cần phải  được  đào  tạo thêm về quản lý chất lượng bệnh viện, các kiến thức về CNTT.
1. Biên chế tổ chức hiện nay:  Gồm  04  cán  bộ. Ttrong  đó:  01 Bác   sỹ,   03  Điều  dưỡng.
Về trình độ chuyên môn: Hiện nay nhân lực trong đơn vị có 02 viên chức có trình độ đại học và 02 viên chức trình độ cao đẳng. Không có viên chức nào có trình độ trung cấp.
2. Chức năng, nhiệm vụ: 
Phòng Kế hoạch tổng hợp của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu  trách nhiệm trước giám đốc về: 
- Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng. 
- Đôn đốc kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện. 
- Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện. 
- Thường trực, triển khai công tác Quản lý chất lượng bệnh viện
- Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo  và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới. 
- Đảm bảo việc lưu trữ thống kê , khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.
- Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai , thảm họa và các trường hợp bất thường khác để  trình giám đốc và tổ chức thực hiện.
3. Những thành tích đã đạt được: 
- Phòng Kế hoạch tổng hợp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho Ban giám đốc tổ chức thực hiện công tác chuyên môn  nghiệp vụ của bệnh viện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, hàng năm các chỉ tiêu chuyên môn đều đạt  hiệu quả cao. 
- Đội  ngũ cán bộ viên chức  của phòng  Kế hoạch tổng hợp luôn  hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình như: hướng dẫn các khoa phòng thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện. Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa phòng. Đảm bảo việc thống kê, lưu trữ, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định định.
- Mỗi năm phòng kiểm tra, hoàn thiện đưa vào lưu trữ trên 12.000 hồ sơ bệnh án. Duy trì tốt chế độ lưu trữ hồ sơ bệnh án, đảm bảo phục vụ công tác điều trị, sao chép kịp thời để phục vụ người dân, các cơ quan liên quan và phục vụ công tác nghiên cứu khoa học. Phòng luôn đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến nhiều năm.
4. Các danh hiệu đã đạt được: 
- Tập thể: Lao động tiên tiến năm 2010 đến 2018
+ Đạt danh hiệu: “suất sắc trong công tác khám chữa bệnh cho nhân dân”
+ Đạt danh hiệu “Tập thể  công đoàn suất sắc trong nhiều năm.
+ 100% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” hàng năm
 + 01 cá nhân đạt danh hiệu thi đua “chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” nhiều năm. 
Có được những thành tích trên cán bộ phòng Kế Hoạch Tổng Hợp đã cố gắng rất nhiều và hiện nay các cán bộ của phòng vẫn tiếp tục duy trì và không ngừng học tập để công việc đạt hiệu quả cao. 
 

  • Các tin cùng chuyên mục:


Copyright © 2019. Bản quyền thuộc về Bệnh viện Đa khoa Vị Xuyên

Địa chỉ: Tổ 10, thị trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

Điên thoại: 02193.826.200, Fax: 02193.826.200